O nama

InSitu je privatno preduzeće osnovano 2006. godine sa ciljem da bude nezavisno i fleksibilno i da klijentima pruža usluge najvišeg kvaliteta davanjem stručnih saveta za primenu praktičnih i izvodljivih mera za smanjenje rizika za investiciju i ublažavanje uticaja na životnu sredinu.

Branislav Sekulović

Branislav se u prethodnih dvadeset pet godina bavio se naučno-istraživačkim i nastavnim radom na Rudarsko-geološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, istraživanjem zagađenja podzemne sredine i konsultantskim radom u oblasti zaštite životne sredine. Kao rukovodilac ili član tima učestvovao na brojnim projektima procene uticaja na životnu sredinu pred domaćim nadležnim organima kao i u procenama uticaja u skladu sa zahtevima međunarodnih finansijskih institucija.

Od 2006. godine u kontinuitetu je angažovan na projektima finansiranim od strane Delegacije EU kao ekspert za procenu uticaja na životnu sredinu. Autor je više naučnih radova i član više strukovnih udruženja.

Maja Simov

Maja je u prethodnih devetnaest godina radila na raznim tipovima procena greenfield i brownfield projekata, due diligence proverama i procenama stanja životne sredine na industrijskim i komercijalnim lokacijama u Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji, Severnoj Makedoniji, BiH i Crnoj Gori. Bila je član tima na različitim domaćim i međunarodnim projektima u oblasti zaštite životne sredine, uključujući i projekte finansirane od EBRD, EIB, IFC i Delegacije EU.

Radila je i kao konsultant za sisteme upravljanja zaštitom životne sredine i ocenjivač usaglašenosti sistema sa standardom ISO 14001. Član je Tehničkog komiteta 207 za upravljanje zaštitom životne sredine Instituta za standardizaciju Srbije.

Saradnici

Usled raznorodnosti projekata na kojima radimo, uspostavili smo čvrstu saradnju sa spoljnim saradnicima koji se bave specifičnim aspektima zaštite životne sredine. Naši saradnici su priznati u oblastima kojima se bave. U zavisnosti od tipa projekta, u realizaciju uključujemo saradnike za modeliranje kvaliteta vazduha, hidrološke analize, zaštitu biodiverziteta, hidrobiološke analize, hidrogeološka istraživanja, upravljanja hemikalijama, modeliranje buke, itd.