Analiza u fazi planiranja projekta -
prethodna studija izvodljivosti i studija izvodljivosti

Prikupljanje i prečišćavanje otpadnih voda na levoj obali Dunava – Studija izvodljivosti

 • Godina

  2020

 • Klijent

  Grad Beograd

 • Zemlja

  Srbija

 • Konzorcijum

  WYG International

Područje projekta: Beograd / Opština Palilula;
Naš zadatak: analiza uticaja na životnu sredinu i socijalna pitanja planiranog projekta prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda za naselja na levoj obali Dunava (86.000 ES); struktuiranje projekta u skladu sa standardima Evropske Investicione Banke.
Korisnik projekta: Grad Beograd

Prikupljanje i prečišćavanje otpadnih voda Grada Kragujevca – Studija izvodljivosti

 • Godina

  2018-2019

 • Klijent

  SIDA

 • Zemlja

  Srbija

 • Konzorcijum

  Brooks, Hannas & Partners (Srbija)

Područje projekta: Grad Kragujevac;
Naš zadatak: analiza uticaja na životnu sredinu i socijalna pitanja planiranog projekta prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda (180.000 ES);
Korisnici projekta: Ministarstvo zaštite životne sredine, Grad Kragujevac.

Integrisani sistem za upravljanje otpadom za Istočni i Severoistočni region u Makedoniji

 • Godina

  2016-2017

 • Klijent

  EU Komisija

 • Zemlja

  Makedonija

 • Konzorcijum

  Eptisa (Španija), Epem (Grčka)

Opis projekta: Izrada dokumentacije projekta (Studija izvodljivosti i analiza troškova i koristi, studija o proceni uticaja na životnu sredinu), idejnog projekta, tenderske dokumentacije.
Naš zadatak: analiza uticaja na životnu sredinu i socijalna pitanja u sklopu Studije izvodljivosti, Studija o proceni uticaja na životnu sredinu u skladu sa EU Direktivom, Studija o proceni uticaja na životnu sredinu u skladu sa zakonskim propisima Republike Makedonije.

Prikupljanje i prečišćavanje otpadnih voda u Gradu Nišu – Studija izvodljivosti

 • Godina

  2015-2016

 • Klijent

  SIDA

 • Zemlja

  Srbija

 • Konzorcijum

  IMG (International Management Group)

Područje projekta: Grad Niš;
Naš zadatak: analiza uticaja na životnu sredinu i socijalna pitanja planiranog projekta prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda (250.000 ES); Studija izvodljivosti je pripremljena u okviru Programa podrške razvoju infrastrukture u oblasti zaštite životne sredine (EISP).
Korisnici projekta: Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Grad Niš.

Unapređenje sistema daljinskog grejanja u Šapcu – Studija izvodljivosti

 • Godina

  2014

 • Klijent

  EBRD

 • Zemlja

  Srbija

 • Konzorcijum

  Fichtner (Nemačka), Energy Saving Group (Srbija)

Opis projekta: Grad Šabac obratio se Evropskoj banci (EBRD) sa zahtevom za razmatranje davanja zajma i odobrenja subvencionisane investicije za unapređenje sistema daljinskog grejanja. EBRD je angažovala nosioce posla da sačine studiju opravdanosti koja je analizirala izgradnju nove kotlarnice na biomasu i unapređenje mreže daljinskog grejanja;
Naš zadatak: (1) Sveobuhvatna „due dilligence“ analiza zaštite životne sredine i socijalnih pitanja u Toplani Šabac; (2) Analiza uticaja predloženog projekta na životnu sredinu i socijalna pitanja;
Korisnik projekta: Grad Šabac, JKP „Toplana Šabac“.

Razvoj industrijske zone u Opštini Apatin – Studija izvodljivosti

 • Godina

  2014

 • Klijent

  EU Komisija

 • Zemlja

  Srbija

 • Konzorcijum

  Eptisa, Royal HaskoningDHV, VNG

Lokacija projekta: Opština Apatin;
Opis projekta: Izgradnja infrastrukture za potrebe razvoja logističkog centra u industrijskoj zoni Apatina. Studija izvodljivosti pripremljena u okviru Programa podrške opštinskoj infrastrukturi (MISP) koji finansira Delegacija EU u Srbiji (IPA2010).
Naš zadatak: analiza zaštite životne sredine i socijalnih pitanja.

Sakupljanje i tretman otpadnih voda u Zrenjaninu – Studija izvodljivosti

 • Godina

  2014

 • Klijent

  EU Komisija

 • Zemlja

  Srbija

 • Konzorcijum

  Eptisa, Royal HaskoningDHV, VNG

Područje projekta: Grad Zrenjanin sa okolnim naseljima, Vojvodina;
Opis projekta: Izgradnja centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za industrijske i komunalne otpadne vode (~100.000 ES), izgradnja kolektora, proširenje kanalizacione mreže, priključenje okolnih naselja. Studija izvodljivosti pripremljena u okviru Programa podrške opštinskoj infrastrukturi (MISP) koji finansira Delegacija EU u Srbiji (IPA2010).
Naš zadatak: analiza zaštite životne sredine i socijalnih pitanja.

Unapređenje vodosnabdevanja i upravljanja otpadnim vodama u Pomoravskom okrugu

 • Godina

  2014

 • Klijent

  EU Komisija

 • Zemlja

  Srbija

 • Konzorcijum

  Eptisa, Royal HaskoningDHV, VNG

Područje projekta: Opštine Paraćin, Ćuprija, Despotovac, Svilajnac, Rekovac (centralna Srbija);
Opis projekta: Studija izvodljivosti razvoja i unapređenja regionalne infrastrukture za vodosnabdevanje i tretman otpadnih voda. Studija izvodljivosti pripremljena u okviru Programa podrške opštinskoj infrastrukturi (MISP) koji finansira Delegacija EU u Srbiji (IPA2010).
Naš zadatak: analiza zaštite životne sredine i socijalnih pitanja.

Zaštita voda u slivu Bovanskog jezera – Studija izvodljivosti

 • Godina

  2013

 • Klijent

  EU Komisija

 • Zemlja

  Srbija

 • Konzorcijum

  Eptisa, Royal HaskoningDHV, VNG

Lokacija projekta: Sokobanja;
Opis projekta: Studijom izvodljivosti razmatran je razvoj i unapređenje snabdevanja vodom i upravljanja otpadnim vodama u Sokobanji. Studija je obuhvatila izgradnju postrojenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda (16.000 ES). Studija izvodljivosti pripremljena u okviru Programa podrške opštinskoj infrastrukturi (MISP) koji finansira Delegacija EU u Srbiji (IPA2010).
Naš zadatak: analiza zaštite životne sredine i socijalnih pitanja.

Zrenjanin – Regionalni sistem upravljanja otpadom – Studija izvodljivosti

 • Godina

  2013

 • Klijent

  EU Komisija

 • Zemlja

  Srbija

 • Konzorcijum

  Eptisa, Royal HaskoningDHV, VNG

Lokacija projekta: Grad Zrenjanin, opštine Titel, Kovačica, Sečanj, Žitiste;
Opis projekta: Predmet Studije izvodljivosti je razvoj regionalnog sistema upravljanja otpadom za pet opština (oko 200.000 stanovnika), uključujući izgradnju regionalne deponije i zatvaranje postojećih smetlišta. Studija izvodljivosti pripremljena u okviru Programa podrške opštinskoj infrastrukturi (MISP) koji finansira Delegacija EU u Republici Srbiji (IPA2010).
Naš zadatak: analiza stepena zagađenosti podzemnih voda na prostoru postojeće deponije u Zrenjaninu, analiza zaštite životne sredine i socijalnih pitanja.

Čačak – postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda – Studija izvodljivosti

 • Godina

  2013

 • Klijent

  EU Komisija

 • Zemlja

  Srbija

 • Konzorcijum

  Eptisa, Royal HaskoningDHV, VNG

Lokacija projekta: Grad Čačak;
Opis projekta: Studijom izvodljivosti razmatrano je unapređenje sistema za prikupljanje i prečišćavanje komunalnih i industrijskih otpadnih voda, izgradnjom postrojenja za prečišćavanje (96.000 ES) u gradu Čačku. Studija izvodljivosti pripremljena u okviru Programa podrške opštinskoj infrastrukturi (MISP) koji finansira Delegacija EU u Srbiji (IPA2008).
Naš zadatak: analiza zaštite životne sredine i socijalnih pitanja.

Vizitorski centar Gamzigrad Romuliana – Studija izvodljivosti

 • Godina

  2013

 • Klijent

  EU Komisija

 • Zemlja

  Srbija

 • Konzorcijum

  Eptisa, Royal HaskoningDHV, VNG

Lokacija projekta: Gamzigrad, opština Zaječar;
Opis projekta: Predmet Studije izvodljivosti je projekat izgradnje infrastrukture (parking, pristupni putevi, vizitorski centar) na lokaciji arheološkog nalazišta Gamzigrad Romuliajana, koje se nalazi na UNSECO Listi svetske kulturne baštine. Studija izvodljivosti pripremljena u okviru Programa podrške opštinskoj infrastrukturi (MISP) koji finansira Delegacije EU u Republici Srbiji (IPA2008).
Naš zadatak: analiza zaštite životne sredine i socijalnih pitanja.

Slobodna zona Jug, Logistički centar Niš – Studija izvodljivosti

 • Godina

  2013

 • Klijent

  EU Komisija

 • Zemlja

  Srbija

 • Konzorcijum

  Eptisa, Royal HaskoningDHV, VNG

Lokacija projekta: grad Niš;
Opis projekta: Razvoj logističkog centra (za kamionski transport robe) na obodu grada Niša u cilju proširenja aktivnosti postojeće industrijske zone „Jug“. Predmet projekta je izgradnja infrastrukture na lokaciji (pristupni putevi, snabdevanje vodom, otpadne vode, elektrodistributivna mreža, telekomunikacije, parkinzi, kancelarijski prostor). Studija izvodljivosti pripremljena u okviru Programa podrške opštinskoj infrastrukturi (MISP) koji finansira Delegacije EU u Republici Srbiji (IPA2010).
Naš zadatak: analiza zaštite životne sredine i socijalnih pitanja.

Promocija obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti – CHP i geotermalna energija

 • Godina

  2012

 • Klijent

  EU Komisija

 • Zemlja

  Srbija

 • Konzorcijum

  Eptisa, Mannvit, Energy Saving Group

Lokacija projekta: Kruševac, Pančevo, Ruma, Mataruška Banja, Bogatić, Vrbas;
Opis projekta: Lokacija projekta: Kruševac, Pančevo, Ruma, Mataruška Banja, Bogatić, Vrbas;
Opis projekta: Povećanje upotrebe geotermalne energije i povećanje učešća kombinovanih postrojenja za proizvodnju električne i toplotne energije. Nakon preliminarne analize većeg broja lokacija, odabrane su tri lokacije za razvoj postrojenja za kombinovanu proizvodnju i tri lokacije sa najvećim potencijalom za iskorišćenje geotermalne energije i za njih su urađene Prethodne studije opravdanosti. IPA2008 Program (EuropeAid/129768/C/SER/RS);
Naš zadatak: Analiza uticaja na životnu sredinu i socijalna pitanja u sklopu Prethodne studije opravdanosti;
Korisnik projekta: Ministarstvo infrastrukture i energetike Republike Srbije.

Raška – Otpadne vode i vodosnabdevanje – Studija izvodljivosti

 • Godina

  2011-2012

 • Klijent

  EU Komisija

 • Zemlja

  Srbija

 • Konzorcijum

  Eptisa, Royal HaskoningDHV, VNG

Lokacija projekta: Opština Raška, Nacionalni park Kopaonik;
Opis projekta: Studijom izvodljivosti obuhvaćeni su radovi na zameni glavnog cevovoda za dopremu pijaće vode, na proširenju i rehabilitaciji kanalizacione mreže, izgradnji glavnog kolektora, izgradnji centralnog postrojenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda u Raškoj (~15-18.000 ES), kao i postrojenja u turističkom centru na Kopaoniku. Studija izvodljivosti pripremljena u okviru Programa podrške opštinskoj infrastrukturi (MISP) finansiran iz IPA2008.
Naš zadatak: analiza zaštite životne sredine i socijalnih pitanja.

Vladičin Han – Regionalna industrijska zona „Jug“ – Studija izvodljivosti

 • Godina

  2011

 • Klijent

  EU Komisija

 • Zemlja

  Srbija

 • Konzorcijum

  Eptisa, Royal HaskoningDHV, VNG

Lokacija projekta: Vladičin Han;
Predmet projekta: Izgradnja infrastrukture (putevi, kanalizaciona mreža, snabdevanje vodom, električna mreža, telekomunikacije) za planiranu industrijsku zonu „Jug“ u Vladičinom Hanu. Studija izvodljivosti pripremljena u okviru Programa podrške opštinskoj infrastrukturi (MISP) finansiran iz IPA2008;
Naš zadatak: analiza zaštite životne sredine i socijalnih pitanja.

Revitalizacija srednjevekovne tvrđave Golubac – Studija izvodljivosti

 • Godina

  2011

 • Klijent

  EU Komisija

 • Zemlja

  Srbija

 • Konzorcijum

  Eptisa, Royal HaskoningDHV, VNG

Lokacija projekta: Opština Golubac;
Opis projekta: Predmet Studije izvodljivosti je rehabilitacija srednjevekovne tvrđave u Golubcu uključujući izgradnju infrastrukturnih komponenti (puta, tunela, pristan za brodove, itd.). Studija izvodljivosti pripremljena u okviru Programa podrške opštinskoj infrastrukturi (MISP) finansiran iz IPA2008;
Naš zadatak: analiza zaštite životne sredine i socijalnih pitanja.

Akcioni plan zaštite jezera Ćelije

 • Godina

  2010-2011

 • Klijent

  EU Komisija

 • Zemlja

  Srbija

 • Konzorcijum

  Eptisa, Royal HaskoningDHV, VNG

Lokacija projekta: Akumulacija Ćelije kod Kruševca;
Opis projekta: Akumulacija Ćelije je izvorište regionalnog sistema za snabdevanje pijaćom vodom „Rasina“ koji opslužuje oko 250.000 ljudi u gradu Kruševcu i opštinama Aleksandrovac, Ćićevac, Varvarin, Trstenik, Paraćin i Ćuprija. U sklopu projekta unapređenja regionalnog sistema, sačinjen je Akcioni plan zaštite jezera Ćelije. Akcionim planom je predviđen set institucionalnih i operativnih mera zaštite sa ciljem sprečavanja dalje degradacije kvaliteta vode u jezeru. Projekat realizovan kao deo Programa podrške opštinskoj infrastrukturi (MISP) finansiran iz IPA2008;
Naš zadatak: Izrada Akcionog plana zaštite jezera.

Novi Pazar – Sistem za upravljanje otpadnim vodama – Studija izvodljivosti

 • Godina

  2010

 • Klijent

  EU Komisija

 • Zemlja

  Srbija

 • Konzorcijum

  Eptisa, Royal HaskoningDHV, VNG

Lokacija projekta: Opština Novi Pazar;
Opis projekta: Studija izvodljivosti je obuhvatila radove na rehabilitaciji i proširenju kanalizacije sanitarnih i atmosferskih otpadnih voda, kao i izgradnju glavnog kolektora otpadnih voda i centralnog postrojenja za prečišćavanje (120.000 ES) sa linijom za tretman mulja. Studija izvodljivosti pripremljena u okviru Programa podrške opštinskoj infrastrukturi (MISP) finansiran iz IPA2008;
Naš zadatak: analiza zaštite životne sredine i socijalnih pitanja.

Modernizacija železničke pruge Trupale (Niš) – Preševo – granica sa Makedonijom

 • Godina

  2009-2010

 • Klijent

  EU Komisija

 • Zemlja

  Srbija

 • Konzorcijum

  WYG International (V. Britanija)

Opis projekta: Izrada prethodne studije izvodljivosti modernizacije železničke pruge dužine 167 km. Studija pripremljena u sklopu projekta „Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans“ TA-SER-15; EuropeAid/124605/C/SERMULTI“;
Naš zadatak: (1) Vrednovanje predloženih opcija projekta; (2) Analiza uticaja na životnu sredinu i socijalna pitanja;
Korisnik projekta: JP „Železnice Srbije“.

Jugozapadna Bačka – Regionalni sistem vodosnabdevanja – Studija izvodljivosti

 • Godina

  2008-2009

 • Klijent

  EU Komisija

 • Zemlja

  Srbija

 • Konzorcijum

  Eptisa, Royal HaskoningDHV, VNG

Lokacija projekta: Zapadnobački okrug, opštine Bačka Palanka, Bač, Odžaci i Kula;
Opis projekta: Studijom izvodljivosti je analizirana izgradnja regionalnog sistema za snabdevanje vodom opština jugozapadne Bačke. Sistem je zasnovan na otvaranju novih izvorišta podzemnih voda (bunarskih polja) u aluvionu Dunava. Studija izvodljivosti pripremljena u okviru Programa podrške opštinskoj infrastrukturi (MISP) finansiran iz IPA2008;
Naš zadatak: Detaljna analiza postojećih izvorišta, preliminarna istraživanja potencijalnih novih izvorišta duž reke Dunav, analiza zaštite životne sredine i socijalnih pitanja.

Regionalni sistema za vodosnabdevanje „Kolubara“ – Studija izvodljivosti;

 • Godina

  2008-2009

 • Klijent

  EU Komisija

 • Zemlja

  Srbija

 • Konzorcijum

  Eptisa, Royal HaskoningDHV, VNG

Lokacija projekta: Kolubarski okrug, Opštine Valjevo, Lazarevac, Mionica, Ub, Lajkovac;
Opis projekta: Studijom izvodljivosti je analizirano unapređenje regionalnog sistema za snabdevanje vodom uključujući izgradnju sistema za transport sirove vode iz akumulacije Rovni, izgradnju više postrojenja za pripremu pijaće vode, izgradnju cevovoda. Studija izvodljivosti pripremljena u okviru Programa podrške opštinskoj infrastrukturi (MISP) finansiran iz IPA2008. Projekat je realizovan od strane konzorcijuma Eptisa Group, Royal Haskoning i VNG;
Naš zadatak: Detaljna analiza postojećih izvorišta i analiza zaštite životne sredine i socijalnih pitanja.

Integrisani razvoj turističke infrastrukture na Vlasinskom jezeru – Studija izvodljivosti

 • Godina

  2008-2009

 • Klijent

  EU Komisija

 • Zemlja

  Srbija

 • Konzorcijum

  Eptisa, Royal HaskoningDHV, VNG

Lokacija projekta: Jezero Vlasina, Opština Surdulica;
Opis projekta: predmet Studije izvodljivosti je razvoj infrastrukture na jezeru Vlasina sa ciljem unapređenja uslova za razvoj turizma. Glavne komponente projekta su proširenje i unapređenje sistema za snebdevanje vodom, izgradnja sistema za sakupljanje i tretman otpadnih voda iz okolnih naselja, nabavka opreme za sakupljanje čvrstog otpada, rekonstrukcija i proširenje lokalnih puteva, pešačke staze, osmatračnice i sl. Studija izvodljivosti pripremljena u okviru Programa podrške opštinskoj infrastrukturi (MISP) finansiran iz IPA2008;
Naš zadatak: analiza zaštite životne sredine i socijalnih pitanja.

Pčinjski okrug – Regionalni sistem snabdevanja vodom – Studija izvodljivosti

 • Godina

  2008-2009

 • Klijent

  EU Komisija

 • Zemlja

  Srbija

 • Konzorcijum

  Eptisa, Royal HaskoningDHV, VNG

Lokacija projekta: Pčinjski okrug, opštine Vranje, Bujanovac i Preševo;
Opis projekta: Predmet Studije izvodljivosti je razvoj regionalnog sistema za snabdevanje vodom koji koristi vodu iz akumulacije Prvonek kod Vranja. Obuhvaćeni su radovi na izgradnji glavog cevovoda za dopremu sirove vode, izgradnji nekoliko postrojenja za pripremu pijaće vode, unapređenje elemenata postojećeg sistema po opštinama. Studija izvodljivosti pripremljena u okviru Programa podrške opštinskoj infrastrukturi (MISP) finansiran iz IPA2008;
Naš zadatak: Pregled i analiza resursa podzemnih voda u regionu i izrada analize zaštite životne sredine i socijalnih pitanja.

Studija izvodljivosti iskorišćavanja obnovljivih izvora energije – Male hidroelektrane

 • Godina

  2008-2009

 • Klijent

  EU Komisija

 • Zemlja

  Srbija

 • Konzorcijum

  Eptisa, Socoin, NIP

Opis projekta: Izrada Studije izvodljivosti za 38 lokacija u Srbiji na kojima je predviđena izgradnja malih hidroelektrana;
Naš zadatak: pregled zakonske regulative, preliminarna analizu većeg broja potencijalnih lokacija, prikaz stanja životne sredine na odabranim lokacijama, identifikacija značajnih uticaja projekta, predlog mera za sprečavanje i ublažavanje negativnih uticaja, predlog monitoringa;
Korisnik projekta: Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije.

Prethodna analiza uticaja na životnu sredinu produktovodne mreže JP Transnafta

 • Godina

  2007

 • Klijent

  Transnafta Pančevo

 • Zemlja

  Srbija

 • Nosilac posla

  Energoprojekt Industrija

Opis projekta: Izrada Prethodne studije izvodljivosti sa generalnim projektom za planirani regionalni naftni produktovod kroz Srbiju, dužine 402 km;
Naš zadatak: Prethodna analiza uticaja na životnu sredinu.