Auditing zaštite životne sredine

Due Diligence provera zaštite životne sredine

Svrha, predmet i nalazi. Odgovornost za štetu prema životnoj sredini.

Due Diligence provera zaštite životne sredine je detaljna provera koja se vrši prilikom zaključivanja finansijskih transakcija – kupovine, prodaje ili finansiranja. Cilj provere je da se o predmetu transakcije prikupi dovoljno informacija potrebnih za dalje odlučivanje.

Šta je predmet Due Diligence provere?

Predmet provere može biti postojeće preduzeće ili tek razvijeni projekat spreman za finansiranje.

Kada proveru radi kupac ili finansijer, primarni cilj je otkriti probleme zaštite životne sredine koji mogu predstavljati rizik ili moguće finansijsko opterećenje za transakciju. Kada proveru radi prodavac, cilj da je se pravovremeno identifikuju mogući problemi i izbegnu iznenađenja koja bi negativno uticala na prodaju.

Due Diligence provera zaštite životne sredine je detaljnija od provere usklađenosti sa zahtevima zakonskih propisa.

Provera preduzeća

Audit zaštite životne sredine preduzeća uključuje sve lokacije na kojima preduzeće ima aktivnosti i sve objekte, opremu i infrastrukturu koje koristi. Proverava se usklađenost poslovanja sa zahtevima zakonskih propisa. Proverava se organizaciona praksa i način upravljanja zaštitom životne sredine ali i stanje lokacije, objekata, opreme i infrastrukture sa aspekta rizika po životnu sredinu. Analiziraju se informacije o postojećem zagađenju zemljišta i podzemnih voda na lokaciji i potencijalnom zagađenju i verovatnoći da je prisutno.

Provera projekta

Audit zaštite životne sredine projekta je primarno usmeren na kontrolu potencijalnih uticaja na životnu sredinu i tehničke i organizacione mere kojima će investitor sprečiti ili ublažiti negativne uticaje. Proverava se organizaciona sposobnost investitora da tehničke mere sprovede i vrši monitoring njihove efikasnosti. Proverava se usklađenost projekta sa zahtevima propisa u zaštiti životne sredine. Analizira se mogućnost prisustva istorijskog zagađenja zemljišta i podzemnih voda na lokaciji projekta i predlažu odgovarajuće mere.

Preduzeće ili projekat mogu biti potpuno usklađeni sa propisima a ipak predstavljati rizik po životnu sredinu koji može opteretiti transakciju.

Istorijsko zagađenje

Due Diligence provera zaštite životne sredine je način da se sagleda i proceni jedan od najznačajnijih rizika transakcije  zagađenje zemljišta i podzemnih voda kao posledica istorijskih ili sadašnjih aktivnosti na lokaciji.

Ponekad se Due Diligence provera zaštite životne sredine izbegava u transakcijama, sa težnjom da se u sklopu detaljne pravne i tehničke analize dođe do relevantnih informacija o zaštiti životne sredine. Pravnom i tehničkom due diligence proverom mogu se sagledati neki aspekti životne sredine i to ograničeno.

Provera zaštite životne sredine sveobuhvatno analizira istorijat lokacije, zagađujuće materije koje su verovatno korišćene u prošlosti, zagađujuće materije koje se koriste danas, potencijalne zona rizika, prirodne karakteristike terena i osetljivost receptora. Kao rezultat ove provere daje se procena o potencijalnom prisustvu zagađenja a zatim, ako postoji potreba, definišu ciljana istraživanja da se obim i vrsta zagađenja utvrde.

Odgovornost za štetu prema životnoj sredini

Ukoliko su obim i vrsta zagađenja već poznati, odgovornost za štetu prema životnoj sredini i procenjeni troškovi remedijacije se najčešće uređuju kroz umanjenje kupoprodajne cene. Ako stepen zagađenja lokacije nije poznat a rok za zaključenje transakcije ne dozvoljava izvođenje istražnih radova, potencijalna odgovornost za štetu se definiše kroz zasebne ugovorne klauzule ili namenske (escrow) račune.

Odgovornost za štetu prema životnoj sredini se pri zaključenju transakcija najčešće rešava umanjenjem kupoprodajne cene, ugovornim klauzulama ili namenskim računima.

Kako se predstavljaju nalazi due diligence provere?

Nalazi provere se predstavljaju u odnosu na prethodno dogovoreni prag materijalnosti koji zavisi od ukupne vrednosti transakcije. Na primer, za neke transakcije ovaj prag može biti 50.000 EUR dok za druge može biti i viši.

Svi nalazi čiji su procenjeni troškovi iznad utvrđenog praga smatraju se materijalnim pitanjima od značaja i predstavljaju ključne nalaze provere. Klijentu se takođe ukazuje i na potencijalno materijalna pitanja od značaja čiji sadašnji procenjeni troškovi nisu iznad utvrđenog praga ali bi u budućnosti to mogli biti. Svi ostali nalazi smatraju se nematerijalnim pitanjima i takođe se navode u izveštaju provere.

Na primer, ukoliko se ustanovi da na lokaciji preduzeća ne postoji predtretman industrijskih otpadnih voda pre upuštanja u recipijent – ovo se može smatrati materijalnim pitanjem od značaja. Potencijalno materijalni problem bi mogao biti identifikovano zagađenje zemljišta i/ili podzemnih voda. Nematerijalno pitanje može biti unapređenje skladištenja opasnog otpada u već postojećem odgovarajućem skladištu.

Tokom prethodnih 17 godina sarađivali smo sa velikim brojem međunarodnih klijenata u Srbiji i regionu, pomažući im da sagledaju obaveze i odgovornosti za zaštitu životne sredine u svojim transakcijama.

Koje još aspekte Due Diligence provera može da obuhvati?

Provera zaštite životne sredine se najčešće kombinuje sa proverom zaštite zdravlja i bezbednosti na radu. Kod velikih korporativnih transakcija se često vrši sveobuhvatna provera socijalnih aspekata koja uključuje radne odnose, stepen zaštite ljudskih prava, etička pitanja, ekološki otisak, itd.