PROCENA UTICAJA U FAZI PRIPREME PROJEKTA I ISHODOVANJA DOZVOLA

Investitorima ili finansijerima pružamo usluge u različitim fazama pripreme projekata – od studije izvodljivosti, tokom ishodovanja dozvola, u fazi izgradnje, rada i uklanjanja projekta:

 • Analiza uticaja na životnu sredinu (i socijalna pitanja) – u sklopu prethodne studije izvodljivosti i studije izvodljivosti
 • Savetodavne usluge u postupku ishodovanja uslova, saglasnosti i dozvola
 • Procena uticaja na životnu sredinu u skladu sa propisima Republike Srbije
 • Procena uticaja na životnu sredinu i socijalna pitanja u skladu sa zahtevima međunarodnih finansijskih institucija (EBRD, IFC, itd.)
 • Izrada dokumentacije i priprema zahteva za potrebe izdavanja integrisane dozvole

ISTRAŽIVANJE STEPENA ZAGAĐENOSTI LOKACIJA

Sarađujemo sa pouzdanim izvođačima za vršenje terenskih istraživanja (bušenje, uzorkovanje, merenja) i domaćim i inostranim akreditovanim laboratorijama. Naše usluge u oblasti istraživanja zagađenih lokacija su sledeće:

 • Koncipiranje istraživanja
 • Uzorkovanje medija životne sredine (voda, zemljište, sediment, vazduh, buka, itd.)
 • Geološka i hidrogeološka istraživanja
 • Utvrđivanje stepena zagađenosti

„DUE DILIGENCE“ ANALIZA I AUDITING ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

U sklopu transakcija (finansiranje projekata, spajanje i preuzimanje, itd.), klijentima pružamo uslugu utvrđivanja mogućih rizika i odgovornosti u oblasti zaštite životne sredine usled dosadašnjih aktivnosti na projektu ili istorijskih i sadašnjih aktivnosti na lokaciji:

 • Gep analiza procene uticaja projekta na životnu sredinu u odnosu na zahteve finansijera / kreditora
 • Procena stanja životne sredine na lokaciji („desktop“, Faza I, Faza II)
 • Sveobuhvatna analiza („due diligence“) poslovanja u oblasti zaštite životne sredine, zdravlja i bezbednosti na radu i socijalnih pitanja
 • Provera usklađenosti sa zahtevima propisa ili standarda – u oblasti zaštite životne sredine i zdravlja i bezbednosti na radu

 

UPRAVLJANJE RESURSIMA PODZEMNIH VODA

U oblasti upravljanja resursima podzemnih voda radimo sledeće:

 • Ocena i vrednovanje resursa podzemnih voda
 • Izrada projekata bunara
 • Saveti u vezi ishodovanja vodne dozvole
 • Analiza i interpretacija hidroloških i hidrogeoloških podataka
 • Procena uticaja projekata na resurse podzemnih voda

InSitu d.o.o.
Ledi Pedzet 3
11000 Beograd
Srbija

e-mail: office [at] insitu.co.rs

Matični broj: 20190167

Back to Top