• +

  ENERGETIKA


  2011-2012: Procena uticaja na životnu sredinu postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova termoelektrane “Nikola Tesla A” (1650 MW);
  Projekat je realizovao multidisciplinarni tim koji je predvodio Mašinski fakultet, Univerziteta u Beogradu. Projekat je finansiran iz programa japanske međunarodne pomoći;
  Klijent: „Termoelektrane Nikola Tesla” d.o.o. Obrenovac;
  Nadležni organ: Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja Republike Srbije.

  2011: Procena uticaja na životnu sredinu projekta – privremeno skladištenje i korišćenje čvrstih goriva iz otpada (SRF) za njihovo kombinovano sagorevanje (koinsineraciju) sa osnovnim fosilnim gorivima u rotacionoj peći u Titan cementari Kosjerić;
  Projekat je realizovao multidisciplinarni tim koji je predvodio Mašinski fakultet – Centar za procesnu tehniku i zaštitu životne sredine, Univerziteta u Beogradu;
  Klijent: “Titan cementara” d.o.o.;
  Nadležni organ: Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja Republike Srbije.

  2010: Procena uticaja na životnu sredinu projekta spaljivanja zaplenjenih cigareta i narkotika u TE „Nikola Tesla“, Obrenovac;
  Projekat je realizovao multidisciplinarni tim koji je predvodio Mašinski fakultet – Centar za procesnu tehniku i zaštitu životne sredine, Univerziteta u Beogradu;
  Klijent: „Termoelektrane Nikola Tesla” d.o.o. Obrenovac;
  Nadležni organ: Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja Republike Srbije.

  2010: Procena uticaja na životnu sredinu projekta ugradnje sistema „on-line“ i automatskog uzorkivača uglja u TENT B, Obrenovac, Srbija;
  Projekat je realizovao multidisciplinarni tim koji je predvodio Mašinski fakultet – Centar za procesnu tehniku i zaštitu životne sredine, Univerziteta u Beogradu;
  Klijent: „Termoelektrane Nikola Tesla” d.o.o. Obrenovac;
  Nadležni organ: Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja Republike Srbije.

  2008-2009: Procena uticaja na životnu sredinu projekta ugradnje vrelovodnog kotlovskog postrojenja od 116 MW i prelaska na indirektni režim rada u TO „Voždovac“, Beograd;
  Projekat je realizovao multidisciplinarni tim koji je predvodio Mašinski fakultet – Centar za procesnu tehniku i zaštitu životne sredine, Univerziteta u Beogradu;
  Klijent: JKP “Beogradske Elektrane”;
  Nadležni organ: Sekretarijat za zaštitu životne sredine grada Beograda.

  2008-2009 Procena uticaja na životnu sredinu projekta dogradnje kotlarnice, ugradnje vrelovodnog kotlovskog postrojenja od 140 MW, izgradnje izmenjivačke stanice i izmeštanja gasne regulacione stanice u TO „Novi Beograd“;
  Projekat je realizovao multidisciplinarni tim koji je predvodio Mašinski fakultet – Centar za procesnu tehniku i zaštitu životne sredine, Univerziteta u Beogradu;
  Klijent: JKP “Beogradske Elektrane”;
  Nadležni organ: Sekretarijat za zaštitu životne sredine grada Beograda.

  2008-2009: Procena uticaja na životnu sredinu postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova termoelektrane “Kostolac B”;
  Projekat je realizovao konzorcijum: Mašinski fakultet – Centar za procesnu tehniku i zaštitu životne sredine, Univerziteta u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet, Univerziteta u Beogradu, Worley Parsons (SAD), Energoprojekt Entel;
  Klijent: TE „Kostolac“;
  Nadležni organ: Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja Republike Srbije.

  2006: Prikaz i analiza stanja u oblasti zaštite životne sredine predloženog projekta izgradnje termoelektrane “Kolubara B” (700 MW);
  Opis projekta: EPS je angažovao finansijskog savetnika Epic (Austrija) za realizaciju projekta “Unapređenje investicionih aktivnosti, izbor i privlačenje strateških partnera za nastavak gradnje termoelektrane Kolubara B”. U sklopu projekta, preduzeće InSitu je izradilo prikaz i analizu stanja u oblasti zaštite životne sredine planiranog projekta termoelektrane Kolubara B;
  Klijent: Epic (Austrija)/EPS.

 • +

  VETROELEKTRANE


  2018: Procena kumulativnog uticaja na životnu sredinu tri vetroparka u Južnom Banatu;
  Opis projekta: Banka je angažovala Zylwood Consulting (V.Britanija), Natural Power (V.Britanija) i InSitu da urade brzu procenu kumulativnog uticaja na životnu sredinu tri vetroparka: Čibuk 1 (158 MW), Alibunar (42 MW) i Kovačica (104 MW), u Južnom Banatu. Sva tri vetroparka su u fazi izgradnje sa planiranim početkom rada u 2018. i 2019. godini.
  Klijent: International Finance Corporation.

  2015: Procena kumulativnog uticaja na životnu sredinu za projekat vetroparka “Alibunar A” instalisane snage 99 MW, opština Alibunar
  Opis projekta: Nakon što je urađena due diligence analiza projekta za potrebe investicione banke, bilo je neophodno uraditi procenu kumulativnog uticaja projekta na životnu sredinu. InSitu je angažovan u svojstvu podizvođača Atkins (V. Britanija) da uradi ovaj zadatak;
  Klijent: WindVision Operations.

  2013-2014: Procena uticaja na životnu sredinu projekta vetroparka “Kovačica” instalisane snage do 125 MW, opština Kovačica;
  Opis projekta: Investitor Electrawinds (Srbija) angažovao je stručni tim WSP (V.Britanija) i InSitu da sprovedu postupak procene uticaja na životnu sredinu planiranog vetroparka u skladu sa zahtevima međunarodnih finansijskih institucija (EBRD) kao i zahtevima propisa Republike Srbije. Postupak je obuhvatio utvrđivanje obima i sadržaja, izradu Studije i javne konsultacije. Saglasnost na Studiju je izdata u martu 2014;
  Klijent: Electrawinds;
  Nadležni organ: Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Novi Sad.

  2011-2012: Procena uticaja na životnu sredinu projekta vetroparka „Čibuk“ instalisane snage 157 MW, Opština Kovin;
  Opis projekta: Investitor Continental Wind Partners (Srbija) angažovao je stručni tim Atkins (V.Britanija) i InSitu da sprovedu postupak procene uticaja na životnu sredinu planiranog vetroparka u skladu sa zahtevima međunarodnih finansijskih institucija (EBRD) kao i zahtevima propisa Republike Srbije. Postupak je obuhvatio utvrđivanje obima i sadržaja, izradu Studije i javne konsultacije. Saglasnost na Studiju je izdata u novembru 2012;
  Klijent: Continental Wind Partners;
  Nadležni organ: Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Novi Sad.

 • +

  BIOMASA


  2014: Studija izvodljivosti – unapređenje sistema daljinskog grejanja u Šapcu;
  Opis projekta: Grad Šabac obratio se Evropskoj banci (EBRD) sa zahtevom za razmatranje davanja zajma i odobrenja subvencionisane investicije za unapređenje sistema daljinskog grejanja. EBRD je angažovala konzorcijum Fichtner (Nemačka) i Energy Saving Group (Srbija) da sačine studiju opravdanosti koja je analizirala izgradnju nove kotlarnice na biomasu i unapređenje mreže daljinskog grejanja. InSitu je angažovan u svojstvu podizvođača za deo studije koji se odnosi na zaštitu životne sredine;
  Naš zadatak: (1) Sveobuhvatna „due dilligence“ analiza zaštite životne sredine i socijalnih pitanja u Toplani Šabac; (2) Analiza uticaja predloženog projekta na životnu sredinu i socijalna pitanja;
  Projekat finansiran od strane EBRD;
  Korisnik projekta: Grad Šabac, JKP „Toplana Šabac“.

  2012: Promocija obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti (EuropeAid/129768/C/SER/RS) – Komponenta B;
  Lokacija projekta: Kruševac, Pančevo, Ruma;
  Opis projekta: Delegacija EU u Srbiji finansirala je projekat koji je imao za cilj povećanje upotrebe geotermalne energije i povećanje učešća kombinovanih postrojenja za proizvodnju električne i toplotne energije. Projekat je realizovan od strane konzorcijuma Eptisa (Španija), Mannvit (Island) i Energy Saving Group (Srbija). Nakon preliminarne analize većeg broja lokacija, odabrane su tri lokacije za razvoj postrojenja za kombinovanu proizvodnju i za njih su urađene Prethodne studije opravdanosti;
  Naš zadatak: Analiza uticaja na životnu sredinu i socijalna pitanja u sklopu Prethodne studije opravdanosti;
  Projekat finansiran od strane Delegacije EU Komisije u Srbiji u sklopu programa IPA2008;
  Korisnik projekta: Ministarstvo infrastrukture i energetike Republike Srbije.

 • +

  HIDROELEKTRANE


  2013: Procena uticaja na životnu sredinu i socijalna pitanja projekta male hidroelektrane “Moravica” (2.4 MW), opština Arilje;
  Lokacija projekta: Opština Arilje, reka Moravica;
  Opis projekta: Austrijski investitor angažovao je InSitu da uradi Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu i socijalna pitanja u skladu sa standardima Svetske banke (IFC). Za potrebe izrade studije izvršena su hidrobiološka istraživanja na reci Moravici, hidrološka analiza, i druga istraživanja. Studija sadrži prateći set dokumenata – Akcioni plan zaštite životne sredine i socijalnih pitanja kao i Plan uključivanja zainteresovanih strana;
  Klijent: Enso Hydro (Austrija) / Energy Saving Group (Srbija).

  2011: Due diligence analiza zaštite životne sredine i socijalnih pitanja projekta malih hidroelektrana “Selova” i “Rovni”;
  Lokacija projekta: brana Selova (Kuršumlija) i brana Rovni (Valjevo);
  Opis projekta: Elektroprivreda Srbije (EPS) obratila se Evropskoj banci (EBRD) sa zahtevom za razmatranje davanja zajma za izgradnju dve male hidroelektrane na postojećim branama „Selova“ i „Rovni“. Banka je angažovala konsultanta WS Atkins (V.Britanija) da uradi „due dilligence“ analizu projekta u skladu sa standardima EBRD. InSitu je uključen u projekat kao lokalni konsultant. Naši zadaci uključili su proveru ispunjenosti zahteva domaćih zakonskih propisa iz oblasti životne sredine i socijalnih pitanja, prikaz stanja životne sredine na lokacijama, gep analizu, plan uključivanja zainteresovanih strana;
  Klijent: EBRD/WS Atkins.

  2008-2009: Studija izvodljivosti iskorišćavanja obnovljivih izvora energije (EuropeAid/126034/D/SER/YU);
  Opis projekta: Projekat finansiran od strane Delegacije EU u Srbiji a realizovan od strane konzorcijuma Eptisa/Socoin/NIP. Predmet projekta je bila izrada Studije izvodljivosti za 38 lokacija u Srbiji, na kojima je predviđena izgradnja malih hidroelektrana;
  Naš zadatak: pregled zakonske regulative, preliminarna analiza većeg broja potencijalnih lokacija, prikaz stanja životne sredine na odabranim lokacijama, identifikaciju značajnih uticaja projekta, predlog mera za sprečavanje i ublažavanje negativnih uticaja, predlog monitoringa;
  Projekat finansiran od strane Delegacije EU Komisije u Srbiji;
  Korisnik projekta: Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije.

 • +

  GEOTERMALNA ENERGIJA


  2012: Promocija obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti (EuropeAid/129768/C/SER/RS) – Komponenta A;
  Lokacija projekta: Mataruška Banja, Bogatic, Vrbas;
  Opis projekta: Delegacija EU u Srbiji finansirala je projekat koji je imao za cilj povećanje upotrebe geotermalne energije i povećanje učešća kombinovanih postrojenja za proizvodnju električne i toplotne energije. Projekat je realizovan od strane konzorcijuma Eptisa (Španija), Mannvit (Island) i Energy Saving Group (Srbija). Nakon preliminarne analize većeg broja lokacija, odabrane su tri lokacije sa najvećim potencijalom za iskorišćenje geotermalne energije za koje su urađene Prethodne studije opravdanosti;
  Naš zadatak: Analiza uticaja na životnu sredinu i socijalna pitanja u sklopu Prethodne studije opravdanosti;
  Projekat finansiran od strane Delegacije EU Komisije u Srbiji u sklopu programa IPA2008;
  Korisnik projekta: Ministarstvo infrastrukture i energetike Republike Srbije.

 • +

  TRANSPORT


  2017: Procena stanja životne sredine na lokaciji aerodroma Nikola Tesla u sklopu pripreme tehničke ponude za koncesiju Incheon International Airport Corporation, Srbija;
  Opis projekta: Procena stanja životne sredine na lokaciji aerodroma i predlog tehničkih unapređenja u zaštiti životne sredine tokom perioda koncesije (25 godina), u saradnji sa timom za zaštitu životne sredine Inčeon aerodroma.
  Naš zadatak: Izrada Strategije upravljanja otpadom, Plana smanjenja i praćenja buke, Strategije zaštite životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu, Strategije uključivanja lokalne zajednice, Preliminarne procene uticaja na životnu sredinu dodatne piste;
  Klijent: Incheon International Airport Corporation.

  2017: Due Diligence analiza zaštite životne sredine i socijalnih pitanja rekonstrukcije deonice magistralnog puta M-2: Rožaje – Špiljani (20 km), Crna Gora;
  Opis projekta: Due diligence analiza urađena za potrebe EBRD u sklopu finansiranja Direkcije za saobraćaj. InSitu je bio angažovan kao deo tima konsultanta Zylwood Consulting (V.Britanija).
  Naš zadatak: Due diligence analiza postojećih aktivnosti i dokumentacije projekta uključujući vrednovanje usklađenosti sa zahtevima EBRD;
  Klijent: Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD).

  2017: Due Diligence analiza zaštite životne sredine i socijalnih pitanja dve deonice panevropskog putnog koridora Vc kroz Republiku Srpsku: Johovac – Rudanka (6 km) i Johovac – Podnovlje (14 km), Republika Srpska;
  Opis projekta: Due diligence analiza urađena za potrebe EBRD i EIB u sklopu finansiranja Autoputeva Republike Srpske za izgradnju navedene dve putne deonice. InSitu je bio angažovan kao deo tima konsultanta Zylwood Consulting (V.Britanija).
  Naš zadatak: Due diligence analiza postojećih aktivnosti i dokumentacije projekta uključujući vrednovanje usklađenosti sa zahtevima EBRD i EIB;
  Klijent: Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i Evropska investiciona banka (EIB).

  2015-2016: Rekonstrukcija i modernizacija postojeće pruge Beograd – Niš, na deonici Stalać – Đunis; Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans; WB8-SER-TRA-14; EuropeAid/131160/C/SER/MULTI/3C koji finansira Delegacija EU u Republici Srbiji;
  Opis projekta: Izrada Studije izvodljivosti modernizacije postojeće pruge na dužini od oko 17 km. Projekat realizovan od strane konzorcijuma Mott MacDonald, CesCOWI, Atkins. InSitu je bio angažovan kao deo Atkins tima.
  Naši zadaci: (1) Studija o proceni uticaja na životnu sredinu i socijalna pitanja u skladu sa zahtevima EBRD, (2) Studija o proceni uticaja na životnu sredinu u skladu sa regulativom Republike Srbije;
  Klijent: EBRD;
  Korisnik: JP „Železnice Srbije“.

  2015: Due Diligence analiza zaštite životne sredine i socijalnih pitanja dve deonice panevropskog putnog koridora Vc kroz Bosnu i Hercegovinu: Počitelj – Buna (7 km) i Donja Gračanica – Zenica Sever (2 km), Federacija Bosne i Hercegovine;
  Opis projekta: Due diligence analiza urađena za potrebe EBRD u sklopu finansiranja Autocesta BiH za izgradnju navedene dve putne deonice. InSitu je bio angažovan od strane konsultanta Atkins (V.Britanija).
  Naš zadatak: Due diligence analiza postojećih aktivnosti i dokumentacije projekta uključujući vrednovanje usklađenosti sa zahtevima EBRD, izrada Akcionog plana zaštite životne sredine i socijalnih pitanja i Netehničkog rezimea projekta;
  Klijent: Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD).

  2009-2010: Modernizacija železničke pruge Trupale (Niš) – Preševo – granica sa BJR Makedonijom;
  Opis projekta: Izrada prethodne studije izvodljivosti modernizacije železničke pruge dužine 167 km. Studija pripremljena u sklopu projekta „Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans“ TA-SER-15; EuropeAid/124605/C/SERMULTI“ – finansiranog sredstvima EU komisije a realizovanog od strane konzorcijuma koji je predvodio WYG International (UK). InSitu je bio deo tima Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu;
  Naš zadatak: (1) Vrednovanje predloženih opcija projekta;
  (2) Analiza uticaja na životnu sredinu i socijalna pitanja;
  Korisnik projekta: JP „Železnice Srbije“.

  2007-2008: Studija izvodljivosti rekonstrukcije puta “Novi Sad-Šabac-Loznica-Požega”;
  Opis projekta: izrada Studije izvodljivosti za rekonstrukciju puta M-21 od Novog Sada do Požege preko Šapca. Projekat finansiran od strane Evropske agencije za rekonstrukciju (Europe Aid/117702/D/SV/YU), realizovan od strane konzorcijuma Eptisa Group i IRD.
  Naš zadatak: analiza zaštite životne sredine i socijalnih pitanja;
  Korisnik: JP „Putevi Srbije“.

 • +

  UPRAVLJANJE OTPADOM


  2016-2017: Studija izvodljivosti i izrada projektne i tenderske dokumentacije integrisanog sistema za upravljanje otpadom za Istočni i Severoistočni region u Makedoniji (EuropeAid/136070/IH/SER/MK).
  Opis projekta: Izrada dokumentacije projekta (Studija izvodljivosti i analiza troškova i koristi, studija o proceni uticaja na životnu sredinu), idejnog projekta, tenderske dokumentacije. Realizovan od strane konzorcijuma Eptisa (Španija), Epem (Grčka).
  Naš zadatak: Analiza uticaja na životnu sredinu i socijalna pitanja u sklopu Studije izvodljivosti, Studija o proceni uticaja na životnu sredinu u skladu sa EU Direktivom, Studija o proceni uticaja na životnu sredinu u skladu sa zakonskim propisima Republike Makedonije.

  2015-2016: Preliminarna procena uticaja na životnu sredinu i socijalna pitanja tretmana i odlaganja komunalnog otpada u Gradu Beogradu;
  Lokacija projekta: Grad Beograd;
  Opis projekta: Deo tehničke savetodavne usluge koju IFC pruža Gradu Beogradu u realizaciji projekta javno-privatnog partnerstva za pružanje usluga tretmana i odlaganja komunalnog otpada. Preliminarna procena uticaja se odnosila na izgradnju i rad postrojenja za tretman i odlaganje otpada, uključujući i izgradnju sanitarne deponije za rezidualni neopasni i inertni otpad i sanaciju postojeće deponije u Vinči. InSitu je bio deo tima koji je predvodio Fichtner (Nemačka);
  Naš zadatak: Preliminarna procena uticaja na životnu sredinu i socijalna pitanja;
  Klijent: Međunarodna finansijska korporacija (IFC).

  2013: Zrenjanin – Regionalni sistem upravljanja otpadom – Studija izvodljivosti;
  Lokacija projekta: Grad Zrenjanin, opštine Titel, Kovačica, Sečanj, Žitiste;
  Opis projekta: Predmet Studije izvodljivosti je razvoj regionalnog sistema upravljanja otpadom za pet opština (oko 200.000 stanovnika), uključujući izgradnju regionalne deponije i zatvaranje postojećih smetlišta. Studija izvodljivosti pripremljena u okviru Programa podrške opštinskoj infrastrukturi (MISP) koji finansira Delegacija EU u Republici Srbiji (IPA2010). Projekat je realizovan od strane konzorcijuma Eptisa Group, Royal Haskoning i VNG;
  Naš zadatak: Analiza stepena zagađenosti podzemnih voda na prostoru postojeće deponije u Zrenjaninu, analiza zaštite životne sredine i socijalnih pitanja.

  2011 – 2012: Regionalni sistem upravljanja otpadom u Pirotskom okrugu – Master Plan zatvaranja postojećih deponija;
  Lokacija projekta: Opštine Pirot, Dimitrovgrad, Babušnica, Bela Palanka;
  Opis projekta: Predmet projekta je zatvaranje postojećih opštinskih deponija (smetlišta) u četiri opštine Pirotskog okruga. U okviru projekta sprovedena su istraživanja zemljišta, podzemnih voda, površinskih voda i sedimenta u cilju sagledavanja stepena zagađenosti u okolini deponija. Na osnovu rezultata istraživanja i sprovedene procene rizika, dat je predlog tehničkih mera za zatvaranje deponija. Studija izvodljivosti pripremljena u okviru Programa podrške opštinskoj infrastrukturi (MISP) koji finansira Delegacije EU u Republici Srbiji (IPA2008). Projekat je realizovan od strane konzorcijuma Eptisa Group, Royal Haskoning i VNG;
  Naš zadatak: Procena stanja životne sredine, procena rizika, upravljanja terenskim istraživanjima i evaluacija rezultata, predlog Plana zatvaranja deponija.

  2011: Plan upravljanja otpadom postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Vrbasu;
  Lokacija projekta: Opštine Vrbas i Kula;
  Opis projekta: Predmet projekta je izgradnja centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (120.000 ES) u Vrbasu, proširenje sistema za sakupljanje otpadnih voda, izgradnja glavnih kolektora koji povezuju Kulu i Crvenku sa postrojenjem u Vrbasu. Projekat realizovan u okviru Programa podrške opštinskoj infrastrukturi (MISP) koji finansira Delegacije EU u Republici Srbiji (IPA2008). Projekat je realizovan od strane konzorcijuma Eptisa Group, Royal Haskoning i VNG;
  Naš zadatak: Izrada Plana upravljanja otpadom, Plana monitoringa i Plana zaštite zdravlja i bezbednosti na radu za faze izgradnje i rada planiranog postrojenja za prečišćavanje. Izrada planova sprovedena je kao dopuna postojeće Studije o proceni uticaja na životnu sredinu postrojenja za prečišćavanja, u cilju usklađivanja sa standardima međunarodnih finansijskih institucija.

  2009: Izrada Pravilnika o postupanju sa uređajima i otpadom koji sadrži PCB;
  Klijent: Ministarstvo zaštite životne sredine i prostornog planiranja Republike Srbije;
  Opis projekta/naš zadatak: U sklopu projekta finansiranog od strane UNEP/GEF koji se odnosio na izradu Nacionalnog plana za implementaciju Stokholmske konvencije, InSitu je bio angažovan kao konsultant za izradu Pravilnika o PCB i pratećih dokumenata. Pravilnik je stupio na snagu 2011. godine.

 • +

  OTPADNE VODE I SANITACIJA


  2015-2016: Prikupljanje i prečišćavanje otpadnih voda u Gradu Nišu – Studija izvodljivosti;
  Područje projekta: Grad Niš;
  Naš zadatak: analiza uticaja na životnu sredinu i socijalna pitanja planiranog projekta prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda (250.000 ES); Studija izvodljivosti je pripremljena u okviru Programa podrške razvoju infrastrukture u oblasti zaštite životne sredine (EISP). Program je finansirala Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA) a realizovao International Management Group (IMG).
  Korisnici projekta: Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Grad Niš.

  2014: Prioriteti u oblasti snabdevanja vodom i komunalnih otpadnih voda u Pomoravskom okrugu – Studija izvodljivosti;
  Područje projekta: Opštine Paraćin, Ćuprija, Despotovac, Svilajnac, Rekovac;
  Naš zadatak: analiza zaštite životne sredine i socijalnih pitanja;
  Projekat finansiran od strane Delegacije EU Komisije u Srbiji u sklopu programa IPA2008.

  2014: Sakupljanje i tretman otpadnih voda u Zrenjaninu – Studija izvodljivosti;
  Područje projekta: Grad Zrenjanin sa okolnim naseljima, Vojvodina;
  Opis projekta: Izgradnja centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za industrijske i komunalne otpadne vode (~100.000 ES), izgradnja kolektora, proširenje kanalizacione mreže, priključenje okolnih naselja. Studija izvodljivosti pripremljena u okviru Programa podrške opštinskoj infrastrukturi (MISP) koji finansira Delegacija EU u Srbiji (IPA2010). Projekat je realizovan od strane konzorcijuma Eptisa Group, Royal Haskoning i VNG;
  Naš zadatak: analiza zaštite životne sredine i socijalnih pitanja.

  2013: Zaštita voda u slivu Bovanskog jezera – Studija izvodljivosti;
  Lokacija projekta: Sokobanja;
  Opis projekta: Studijom izvodljivosti razmatran je razvoj i unapređenje snabdevanja vodom i upravljanja otpadnim vodama u Sokobanji. Studija je obuhvatila izgradnju postrojenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda (16.000 ES). Studija izvodljivosti pripremljena u okviru Programa podrške opštinskoj infrastrukturi (MISP) koji finansira Delegacija EU u Srbiji (IPA2010). Projekat je realizovan od strane konzorcijuma Eptisa Group, Royal Haskoning i VNG;
  Naš zadatak: analiza zaštite životne sredine i socijalnih pitanja.

  2013: Čačak – postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda – Studija izvodljivosti;
  Lokacija projekta: Grad Čačak;
  Opis projekta: Studijom izvodljivosti razmatrano je unapređenje sistema za prikupljanje i prečišćavanje komunalnih i industrijskih otpadnih voda, izgradnjom postrojenja za prečišćavanje (96.000 ES) u gradu Čačku. Studija izvodljivosti pripremljena u okviru Programa podrške opštinskoj infrastrukturi (MISP) koji finansira Delegacija EU u Srbiji (IPA2008). Projekat je realizovan od strane konzorcijuma Eptisa Group, Royal Haskoning i VNG;
  Naš zadatak: analiza zaštite životne sredine i socijalnih pitanja.

  2011 – 2012: Raška – Otpadne vode i snabdevanje vodom – Studija izvodljivosti;
  Lokacija projekta: Opština Raška, Nacionalni park Kopaonik;
  Opis projekta: Studijom izvodljivosti obuhvaćeni su radovi na zameni glavnog cevovoda za dopremu pijaće vode, na proširenju i rehabilitaciji kanalizacione mreže, izgradnji glavnog kolektora, izgradnji centralnog postrojenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda u Raškoj (~15-18.000 ES), kao i postrojenja u turističkom centru na Kopaoniku. Studija izvodljivosti pripremljena u okviru Programa podrške opštinskoj infrastrukturi (MISP) koji finansira Delegacija EU u Srbiji (IPA2008). Projekat je realizovan od strane konzorcijuma Eptisa Group, Royal Haskoning i VNG;
  Naš zadatak: analiza zaštite životne sredine i socijalnih pitanja.

  2010: Novi Pazar – Sistem za upravljanje otpadnim vodama – Studija izvodljivosti;
  Lokacija projekta: Opština Novi Pazar;
  Opis projekta: Studija izvodljivosti obuhvata radove na rehabilitaciji i proširenju kanalizacije sanitarnih i atmosferskih otpadnih voda, kao i izgradnju glavnog kolektora otpadnih voda i centralnog postrojenja za prečišćavanje (120.000 ES) sa linijom za tretman mulja. Studija izvodljivosti pripremljena u okviru Programa podrške opštinskoj infrastrukturi (MISP) koji finansira Delegacija EU u Srbiji (IPA2008). Projekat je realizovan od strane konzorcijuma Eptisa Group, Royal Haskoning i VNG;
  Naš zadatak: analiza zaštite životne sredine i socijalnih pitanja.

  2010: Tehnička pomoć za pripremu investicionog projekta sakupljanja i prečišćavanja otpadnih voda u Prilepu, Makedonija (EuropeAid/127241/C/SER/MK projekat realizovao konzorcijum Eptisa i CES);
  Lokacija projekta: Grad Prilep (Makedonija);
  Opis projekta: Konsultantski tim je angažovan da pruži tehničku pomoć Ministarstvu zaštite životne sredine i prostornog planiranja Republike Makedonije, Ministarstvu finansija i JKP Vodovod i kanalizacija Prilep u pripremi glavnog projekta i prateće tenderske dokumentacije za rehabilitaciju i proširenje kanalizacione mreže i izgradnju centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (95.000 ES) za grad Prilep;
  Naš zadatak: Revizija postojeće Studije o proceni uticaja na životnu sredinu, priprema dokumentacije neophodne za ispunjenje zahteva međunarodnih finansijskih institucija, definisanje pozicija iz oblasti zaštite životne sredine u tenderskoj dokumentaciji;
  Projekat finansiran od strane Delegacije EU u Republici Makedoniji.

 • +

  VODOSNABDEVANJE


  2011: Regionalni sistem za snabdevanje vodom „Morava“ – Studija izvodljivosti;
  Lokacija projekta: Opštine Velika Plana i Smederevska Palanka;
  Opis projekta: Studijom izvodljivosti obuhvaćeni su radovi na unapređenju sistema za snabdevanje vodom u Velikoj Plani i Smederevskoj Palanci. Radovi su uključili rehabilitaciju i proširenje postojećih izvorišta podzemnih voda – Smederevska Palanka i Trnovče, izgradnju sistema transporta pijaće vode, izgradnju postrojenja za pripremu vode na izvorištu Trnovče. Studija izvodljivosti pripremljena u okviru Programa podrške opštinskoj infrastrukturi (MISP) koji finansira Delegacija EU u Republici Srbiji (IPA2010). Projekat je realizovan od strane konzorcijuma Eptisa Group, Royal Haskoning i VNG;
  Naš zadatak: detaljan prikaz i analiza resursa podzemnih voda, projektovanje novih bunara, projektovanje regeneracije postojećih bunara, priprema tenderske dokumentacije.

  2010-2011: Akcioni plan zaštite jezera Ćelije;
  Lokacija projekta: Akumulacija Ćelije kod Kruševca;
  Opis projekta: Akumulacija Ćelije je izvorište regionalnog sistema za snabdevanje pijaćom vodom „Rasina“ koji opslužuje oko 250.000 ljudi u gradu Kruševcu i opštinama Aleksandrovac, Ćićevac, Varvarin, Trstenik, Paraćin i Ćuprija. U sklopu projekta unapređenja regionalnog sistema finansiranog od strane EU, sačinjen je Akcioni plan zaštite jezera Ćelije. Akcionim planom je predviđen set institucionalnih i operativnih mera zaštite sa ciljem sprečavanja dalje degradacije kvaliteta vode u jezeru. Projekta je realizovan kao deo Programa podrške opštinskoj infrastrukturi (MISP) koji finansira Delegacija EU u Republici Srbiji (IPA2008). Projekat je realizovan od strane konzorcijuma Eptisa Group, Royal Haskoning i VNG;
  Naš zadatak: Izrada Akcionog plana zaštite jezera.

  2008-2009: Regionalni sistema za snabdevanje vodom „Kolubara“ – Studija izvodljivosti;
  Lokacija projekta: Kolubarski okrug, Opštine Valjevo, Lazarevac, Mionica, Ub, Lajkovac;
  Opis projekta: Studijom izvodljivosti je analizirano unapređenje regionalnog sistema za snabdevanje vodom uključujući izgradnju sistema za transport sirove vode iz akumulacije Rovni, izgradnju više postrojenja za pripremu pijaće vode, izgradnju cevovoda. Studija izvodljivosti pripremljena u okviru Programa podrške opštinskoj infrastrukturi (MISP) koji finansira Delegacija EU u Republici Srbiji (IPA2008). Projekat je realizovan od strane konzorcijuma Eptisa Group, Royal Haskoning i VNG;
  Naš zadatak: Detaljna analiza postojećih izvorišta i analiza zaštite životne sredine i socijalnih pitanja.

  2008-2009: Jugozapadna Bačka – Regionalni sistem snabdevanja vodom – Studija izvodljivosti;
  Lokacija projekta: Zapadnobački okrug, opštine Bačka Palanka, Bač, Odžaci i Kula;
  Opis projekta: Studijom izvodljivosti je analizirana izgradnja regionalnog sistema za snabdevanje vodom opština jugozapadne Bačke. Sistem je zasnovan na otvaranju novih izvorišta podzemnih voda (bunarskih polja) u aluvionu Dunava. Studija izvodljivosti pripremljena u okviru Programa podrške opštinskoj infrastrukturi (MISP) koji finansira Delegacija EU u republici Srbiji (IPA2008). Projekat je realizovan od strane konzorcijuma Eptisa Group, Royal Haskoning i VNG;
  Naš zadatak: Detaljna analiza postojećih izvorišta, preliminarna istraživanja potencijalnih novih izvorišta duž reke Dunav, analiza zaštite životne sredine i socijalnih pitanja.

  2008-2009: Pčinjski okrug – Regionalni sistem snabdevanja vodom – Studija izvodljivosti;
  Lokacija projekta: Pčinjski okrug, opštine Vranje, Bujanovac i Preševo;
  Opis projekta: Predmet Studije izvodljivosti je razvoj regionalnog sistema za snabdevanje vodom koji koristi vodu iz akumulacije Prvonek kod Vranja. Obuhvaćeni su radovi na izgradnji glavog cevovoda za dopremu sirove vode, izgradnji nekoliko postrojenja za pripremu pijaće vode, unapređenje elemenata postojećeg sistema po opštinama. Studija izvodljivosti pripremljena u okviru Programa podrške opštinskoj infrastrukturi (MISP) koji finansira Delegacija EU u Republici Srbiji (IPA2008). Projekat je realizovan od strane konzorcijuma Eptisa Group, Royal Haskoning i VNG;
  Naš zadatak: Pregled i analiza resursa podzemnih voda u regionu i izrada analize zaštite životne sredine i socijalnih pitanja.

 • +

  ZEMLJIŠTE I PODZEMNE VODE


  2012: Terenska istraživanja za potrebe izrade Master plana zatvaranja postojećih deponija u Pirotskom okrugu;
  Lokacija projekta: Opštine Pirot, Dimitrovgrad, Babušnica, Bela Palanka;
  Opis projekta: Izrada Master plana zatvaranja postojećih deponija u Pirotskom okrugu;
  Naš zadatak: Upravljanje terenskim istraživanjima na lokacijama postojećih deponija (smetlišta) uključujući izradu osmatračkih bunara, uzorkovanje i analizu zemljišta i podzemnih voda, površinskih voda i sedimenta, geodetska merenja;
  Projekat finansiran od strane Delegacije EU u Republici Srbiji (IPA2008).

  2010 – 2011: Projektovanje i ugradnja mreže osmatračkih bunara u cementari Holcim Novi Popovac;
  Opis projekta: InSitu je angažovan od strane cementare Holcim da uspostavi monitoring podzemnih voda na lokaciji cementare i obližnje napuštene industrijske deponije. U sklopu projekta ugrađeno je 14 osmatračkih bunara na prostoru cementare, izvršeno je uzorkovanje i analiza podzemnih voda sa 30 bunara. Na osnovu dobijenih rezultata pripremljen je konceptualni hidrogeološki model terena i data procena stepena zagađenosti;
  Klijent/Lokacija projekta: Cementara Holcim, Novi Popovac.

 • +

  INFRASTRUKTURA


  2014: Opština Apatin – Industrijska zona – Studija izvodljivosti;
  Lokacija projekta: Opština Apatin;
  Opis projekta: Izgradnja infrastrukture za potrebe razvoja logističkog centra u industrijskoj zoni Apatina (projekat u toku). Studija izvodljivosti priprema se u okviru Programa podrške opštinskoj infrastrukturi (MISP) koji finansira Delegacije EU u Republici Srbiji (IPA2010). Projekat se realizuje od strane konzorcijuma Eptisa Group, Royal Haskoning i VNG;
  Naš zadatak: analiza zaštite životne sredine i socijalnih pitanja.

  2013: Slobodna zona Jug, Logistički centar Niš – Studija izvodljivosti;
  Lokacija projekta: grad Niš;
  Opis projekta: Razvoj logističkog centra (za kamionski transport robe) na obodu grada Niša u cilju proširenja aktivnosti postojeće industrijske zone „Jug“. Predmet projekta je izgradnja infrastrukture na lokaciji (pristupni putevi, snabdevanje vodom, otpadne vode, elektrodistributivna mreža, telekomunikacije, parkinzi, kancelarijski prostor). Studija izvodljivosti pripremljena u okviru Programa podrške opštinskoj infrastrukturi (MISP) koji finansira Delegacije EU u Republici Srbiji (IPA2010). Projekat je realizovan od strane konzorcijuma Eptisa Group, Royal Haskoning i VNG;
  Naš zadatak: analiza zaštite životne sredine i socijalnih pitanja.

  2012: Logistički centar Pirot – Studija izvodljivosti;
  Lokacija projekta: opština Pirot;
  Opis projekta: Razvoj intermodalnog logističkog centra (za kamionski i železnički transport robe) u Pirotu, u cilju proširenja aktivnosti postojeće industrijske zone. Predmet projekta je izgradnja infrastrukture na lokaciji (pristupni putevi, snabdevanje vodom, otpadne vode, elektrodistributivna mreža, telekomunikacije, parkinzi, kancelarijski prostor). Studija izvodljivosti pripremljena u okviru Programa podrške opštinskoj infrastrukturi (MISP) koji finansira Delegacije EU u Republici Srbiji (IPA2008). Projekat je realizovan od strane konzorcijuma Eptisa Group, Royal Haskoning i VNG;
  Naš zadatak: analiza zaštite životne sredine i socijalnih pitanja.

  2011: Vladičin Han – Regionalna industrijska zona „Jug“ – Studija izvodljivosti;
  Lokacija projekta: Vladičin Han;
  Opis projekta: Izgradnja infrastrukture (putevi, kanalizaciona mreža, snabdevanje vodom, električna mreža, telekomunikacije) za planiranu industrijsku zonu „Jug“ u Vladičinom Hanu. Studija izvodljivosti pripremljena u okviru Programa podrške opštinskoj infrastrukturi (MISP) koji finansira Delegacije EU u Republici Srbiji (IPA2008). Projekat je realizovan od strane konzorcijuma Eptisa Group, Royal Haskoning i VNG;
  Naš zadatak: analiza zaštite životne sredine i socijalnih pitanja.

 • +

  INDUSTRIJA


  2017: Faza I due diligence analize zaštite životne sredine i zdravlja i bezbednosti na radu fabrike za proizvodnju valjčića, Federacija Bosne i Hercegovine (BiH)
  Opis projekta/naš zadatak: Analiza na strani kupca. InSitu je angažovan od strane konsultanta Enacon (Češka Republika) da uradi analizu;
  Klijent: ERM (Nemačka).

  2017: Desktop procena stanja zaštite životne sredine i zdravlja i bezbednosti na radu fabrike za proizvodnju ravnog stakla, Hrvatska
  Opis projekta/naš zadatak: Procena na strani prodavca. InSitu je angažovan od strane konsultanta Enacon (Češka Republika) da uradi procenu;
  Client: ERM (V.Britanija).

  2015-2018: Procena stanja zaštite životne sredine i audit zdravlja i bezbednosti na radu u Magna Seating d.o.o., Odžaci;
  Opis projekta/naš zadatak: Redovna godišnja provera i provera usklađenosti sa zahtevima zakonskih propisa fabrike za proizvodnju presvlaka za sedišta za vozila. InSitu je angažovan od strane konsultanta Environ (Nemačka) da izvede audit;
  Lokacija projekta: Odžaci, Vojvodina;
  Klijent: Magna Europe (globalni proizvođač delova za automobilsku industriju) / Ramboll Environ (Nemačka).

  2014: Audit zaštite životne sredine i zdravlja i bezbednosti na radu u Magna Seating d.o.o., Odžaci;
  Opis projekta/naš zadatak: Faza 1 procene stanja životne sredine na lokaciji i provera usklađenosti sa zahtevima zakonskih propisa fabrike za proizvodnju presvlaka za sedišta za vozila. InSitu je angažovan od strane konsultanta Environ (Nemačka) da izvede audit;
  Lokacija projekta: Odžaci, Vojvodina;
  Klijent: Magna Europe (globalni proizvođač delova za automobilsku industriju) / Ramboll Environ (Nemačka).

  2012: Due Diligence analiza zaštite životne sredine preduzeća „Rudnik Kovin“;
  Opis projekta: Klijent (globalni proizvođač građevinskog materijala) je razmatrao mogućnost kupovine rudnika za podvodnu eksploataciju uglja i procenjivao rizike potencijalne investicije. InSitu je bio angažovan da izvrši due diligence analizu u cilju utvrđivanja stepena usklađenosti sa zahtevima zakonskih propisa u Rudniku Kovin;
  Lokacija: Rudnik Kovin.

  2012: Projekat izgradnje dalekovoda 400 kV od dalekovoda br. 453 Drmno-Pančevo do uvođenja u trafostanicu vetroelektrane Čibuk – Zahtev za utvrđivanje potrebe o proceni uticaja na životnu sredinu;
  Opis projekta: U sklopu postupka o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje nadzemnog dalekovoda 400 kV dužine 10.7 km, InSitu je izradio Zahtev za utvrđivanje potrebe o proceni uticaja na životnu sredinu. Nadležni organ je doneo odluku da za navedeni projekat nije potrebna izrada Studije;
  Lokacija projekta: Opština Kovin;
  Klijent: Continental Wind Partners;
  Nadležni organ: Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Novi Sad.

  2010: Audit zaštite životne sredine u fabrici cementa „Lafarge“ i pripadajućih kopova, Beočin;
  Opis projekta: Globalni proizvođač cementa Lafarge angažovao je konsultantsku kuću Atkins (UK) da na globalnom nivou sprovede internu proveru zaštite životne sredine, u skladu sa Lafarge protokolom. InSitu je bio angažovan kao lokalni konsultant u izvođenju provere u Srbiji;
  Lokacija projekta: Lafarge BFC Beočin;
  Client: Lafarge ETC.

  2010: Faza I procene stanja životne sredine na lokaciji centra za remont teretnih vozila u Sarajevu, Bosna i Hercegovina;
  Opis projekta: Globalni proizvođač teretnih vozila je angažovao InSitu da izvrši Fazu 1 procene stanja životne sredine na lokaciji centra za remont teretnih vozila u Sarajevu. Klijent je razmatrao mogućnost zakupa lokacije;
  Lokacija projekta: Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

  2010: Procena stanja životne sredine u TE „Kolubara A“, TE „Kostolac B“ i površinskom kopu „Tamnava Zapadno polje;
  Opis projekta: EBRD je odobrila kredit Elektroprivredi Srbije za realizaciju tri projekta. U sklopu monitoringa projekta, Banka je angažovala Environ (V. Britanija) da izvrši proveru primene mera definisanih Akcionim planovima zaštite životne sredine i drugom kreditnom dokumentacijom. InSitu je bio angažovan u svojstvu lokalnog konsultanta za sprovođenje provere;
  Lokacije projekta: Lazarevac, Kostolac, Tamnava;
  Klijent: Evropska banka za obnovu i razvoj.

  2009: Faza I procene stanja životne sredine na lokaciji centra za remont teretnih vozila, Beograd;
  Opis projekta: Globalni proizvođač teretnih vozila je angažovao InSitu da izvrši Fazu 1 procene stanja životne sredine na lokaciji centra za remont teretnih vozila u Beogradu. Klijent je razmatrao mogućnost zakupa lokacije;
  Lokacija projekta: Beograd.

  2008-2009: Procena uticaja na životnu sredinu postojećeg kompleksa štamparije u Krnjači i planirane hale sa novom linijom za rotacionu štampu „Komori Sistem 387 D“;
  Opis projekta: InSitu je bio angažovan od strane preduzeća Politika a.d. kao konsultant za postupak procene uticaja na životnu sredinu, uključujući i izradu Studije. Predmetni projekat je obuhvatio izgradnju nove hale za rotacionu štampu kao i postojeći kompleks štamparije u Krnjači;
  Saglasnost na Studije je dobijena u oktobru 2009;
  Lokacija projekta: Beograd, Krnjača;
  Klijenti: “Politika”, “Politika novine i magazini”;
  Nadležni organ: Sekretarijat za zaštitu životne sredine grada Beograda.

  2007-2009: Studija o proceni uticaja projekta punionice prirodne mineralne vode, selo Ključ, opština Mionica;
  Lokacija projekta: selo Ključ (Mionica);
  Opis projekta: InSitu je bio angažovan kao konsultant u postupku procene uticaja na životnu sredinu projekta punionice prirodnih mineralnih voda u selu Ključ. Saglasnost na Studiju o proceni uticaja je dobijena u januaru 2009;
  Klijent: “Mioni” d.o.o., Beograd;
  Nadležni organ: Opština Mionica.

  2008: Faza I procene stanja životne sredine na tri lokacije preduzeća za proizvodnju čeličnih i aluminijumskih profila, Srbija;
  Opis projekta: InSitu je bio angažovan od strane globalnog proizvođača čelika da izvrši Fazu 1 procene stanja životne sredine na tri lokacije za proizvodnju čeličnih profila u Beogradu; Klijent je razmatrao mogućnost kupovine preduzeća;
  Lokacija projekta: Beograd.

  2008: Faza I procene stanja životne sredine fabrika za proizvodnju boja i lakova u Srbiji i Makedoniji;
  Opis projekta: Klijent (globalni proizvođač boja i premaza) je angažovao Environ (Poljska) da izvrši Fazu 1 procene stanja životne sredine (i zaštite zdravlja i bezbednosti na radu) dve fabrike za proizvodnju boja i lakova u Srbiji i Makedoniji, čiju je kupovinu razmatrao. InSitu je bio angažovan od strane Environ-a da izvrši ovu proveru;
  Lokacije projekta: Šabac i Skoplje (BJRM).

  2007-2008: Studija o proceni uticaja projekta farme za tov brojlera „Piljan Komerc“, Boljevci, opština Surčin;
  Lokacija projekta: Opština Surčin;
  Opis projekta: InSitu je bio angažovan kao konsultant u postupku procene uticaja na životnu sredinu projekta farme za tov brojlera. Saglasnost na Studiju o proceni uticaja je dobijena u septembru 2007;
  Klijent: “Piljan Komerc”, Boljevci;
  Nadležni organ: Opština Surčin.

  2007: Due Diligence analiza zaštite životne sredine i zdravlja i bezbednosti na radu „Poljoprivrednog kombinata Beograd“, Srbija;
  Opis projekta: Raiffeisen Investment AG je izabran za finansijsko-pravnog savetnika Agencije za privatizaciju Republike Srbije u postupku privatizacije „Poljoprivrednog kombinata Beograd“.
  InSitu je angažovan od strane Raiffeisen-a da izvrši due diligence analizu preduzeća u skladu sa standardima Svetske banke (koja je finansirala projekat);
  Lokacija projekta: Beograd, Padinska skela;
  Klijent: Agencija za privatizaciju / Raiffeisen Investment AG.

  2007: Prethodna analiza uticaja na životnu sredinu produktovodne mreže JP Transnafta;
  Trasa produktovoda: Sombor-Novi Sad-Pančevo-Smederevo-Jagodina-Niš;
  Opis projekta: Predmet projekta je bila izrada Prethodne studije izvodljivosti sa generalnim projektom za planirani regionalni naftni produktovod kroz Srbiju, dužine 402 km;
  Naš zadatak: Prethodna analiza uticaja na životnu sredinu; InSitu je bio angažovan od strane “Energoprojekt Industrije” u svojstvu podizvođača;
  Klijent: JP “Transnafta”, Pančevo.

 • +

  SEKTOR NEKRETNINA I GRINFILD LOKACIJE


  2012: Faza I i Faza II procene stanja životne sredine na grinfild lokaciji u Nišu;
  Opis projekta: Globalni proizvođač teretnih vozila je angažovao InSitu da izvrši procenu stanja životne sredine na grinflid lokaciji u Nišu. Klijent je razmatrao mogućnost zakupa lokacije; Izvršene su Faza 1 i Faza 2 procene stanja (ugradnja osmatračkog bunara, uzorkovanje i analiza podzemne vode u cilju procene rizika od istorijskog zagađenja).
  Lokacija projekta: Niš.

  2010: Faza I i Faza II procene stanja životne sredine na grinfild lokaciji u Beogradu;
  Opis projekta: Klijent (globalni trgovinski lanac) je angažovao Golder Associates (Nemačka) da izvrši procenu stanja životne sredine na grinflid lokaciji u Beogradu, planiranoj za izgradnju Cash&Carry supermarketa. InSitu je bio angažovan da izvrši navedenu procenu uključujući istraživanje zemljišta;
  Lokacija projekta: Beograd – jug.

  2010: Faza I i Faza II procene stanja životne sredine na grinfild lokaciji u Subotici;
  Opis projekta: Klijent (globalni trgovinski lanac) je angažovao Golder Associates (Nemačka) da izvrši procenu stanja životne sredine na grinflid lokaciji u Subotici, planiranoj za izgradnju Cash&Carry supermarketa. InSitu je bio angažovan da izvrši navedenu procenu uključujući istraživanje zemljišta i podzemnih voda;
  Lokacija projekta: Subotica.

  2008-2009: Studija o proceni uticaja na životnu sredinu projekta skladišno-prodajnog kompleksa „Tempo“ u Kragujevcu;
  Lokacija projekta: Kragujevac;
  Opis projekta: InSitu je bio angažovan kao konsultant u postupku procene uticaja na životnu sredinu projekta „Tempo“ u Kragujevcu; Saglasnost na Studiju o proceni uticaja je dobijena u decembru 2009;
  Klijent: “Delta Properties”, Beograd;
  Nadležni organ: Sekretarijat za prostorno planiranje i zaštitu životne sredine grada Kragujevca.

  2008: Faza I procene stanja životne sredine na grinfild lokaciji u Skoplju, Makedonija;
  Opis projekta: Klijent iz sektora nepokretnosti je angažovao Golder Associates (V. Britanija) da izvrši procenu stanja životne sredine na grinflid lokaciji u Skoplju, razmatranu za izgradnju; InSitu je bio angažovan od strane Golder-a da izvrši procenu;
  Lokacija projekta: Skoplje (Makedonija).

  2007-2008: Studija o proceni uticaja na životnu sredinu projekta centra za održavanje remont teretnih vozila u Dobanovcima, Opština Surčin;
  Lokacija projekta: Dobanovci, opština Surčin;
  Opis projekta: InSitu je bio angažovan kao konsultant u postupku procene uticaja na životnu sredinu projekta centra za održavanje i remont teretnih vozila. Saglasnost na Studiju o proceni uticaja je dobijena u martu 2008;
  Klijent: “Delta Automoto”, Beograd;
  Nadležni organ: Opština Surčin.

  2007: Faza I procene stanja životne sredine na lokaciji bivše fabrike za proizvodnju ferohromatskih legura, Hrvatska;
  Opis projekta: Klijent iz sektora nepokretnosti je angažovao Golder Associates (V. Britanija) da uradi Fazu 1 procene stanja životne sredine na lokaciji bivše fabrike za proizvodnju ferohromatskih legura u Dugom Ratu. Golder je angažovao InSitu da izvrši ovu procenu;
  Lokacija projekta: Dugi Rat (Hrvatska).

  2007: Faza I procene stanja životne sredine grinfild lokacije na Hvaru, Hrvatska;
  Opis projekta: Klijent iz sektora nepokretnosti je angažovao Golder Associates (V. Britanija) da uradi Fazu 1 procene stanja životne sredine na grinfild lokaciji na Hvaru. Golder je angažovao InSitu da izvrši ovu procenu;
  Lokacija projekta: Hvar (Hrvatska).

  2007: Faza I procene stanja životne sredine na jedanaest lokacija u Beogradu i Nišu predviđenih za gradnju nepokretnosti;
  Opis projekta: Globalna investiciona banka je angažovala Golder Associates (V. Britanija) da uradi Fazu 1 procene stanja životne sredine na 11 grinfild i braunfild lokacija u Beogradu i Nišu. Golder je angažovao InSitu da izvrši ovu procenu;
  Lokacija projekta: Beograd i Niš.

  2006: Studija procene postojećeg stanja životne sredine u široj zoni izvorišta buduće punionice prirodnih mineralnih voda na području Ključ-Rajković, Opština Mionica;
  Lokacija projekta: sela Ključ i Rajković (Opština Mionica);
  Opis projekta: Klijent je planirao izgradnju punionice prirodnih mineralnih voda u selu Ključ. Kao deo razvoja projekta, InSitu je angažovan da uradi detaljnu procenu stanja životne sredine na širem području planirane punionice. Procena je uključila ocenu staništa, uzorkovanje i analizu površinskih voda, zemljišta i podzemnih voda, hidrogeološka prospekcija, identifikaciju izvora zagađenja, itd;
  Klijent: “Delta M”, Beograd.

 • +

  RAZVOJ TURIZMA


  2013: Vizitorski centar Gamzigrad Romuliana – Studija izvodljivosti;
  Lokacija projekta: Gamzigrad, opština Zaječar;
  Opis projekta: Predmet Studije izvodljivosti je projekat izgradnje infrastrukture (parking, pristupni putevi, vizitorski centar) na lokaciji arheološkog nalazišta Gamzigrad Romuliajana, koje se nalazi na UNSECO Listi svetske kulturne baštine. Studija izvodljivosti pripremljena u okviru Programa podrške opštinskoj infrastrukturi (MISP) koji finansira Delegacije EU u Republici Srbiji (IPA2008). Projekat je realizovan od strane konzorcijuma Eptisa Group, Royal Haskoning i VNG;
  Naš zadatak: analiza zaštite životne sredine i socijalnih pitanja.

  2011: Revitalizacija srednjevekovne tvrđave Golubac – Studija izvodljivosti;
  Lokacija projekta: Opština Golubac;
  Opis projekta: Predmet Studije izvodljivosti je rehabilitacija srednjevekovne tvrđave u Golubcu uključujući izgradnju infrastrukturnih komponenti (puta, tunela, pristan za brodove, itd.). Studija izvodljivosti pripremljena u okviru Programa podrške opštinskoj infrastrukturi (MISP) koji finansira Delegacija EU u Republici Srbiji (IPA2008). Projekat je realizovan od strane konzorcijuma Eptisa Group, Royal Haskoning i VNG;
  Naš zadatak: analiza zaštite životne sredine i socijalnih pitanja.

  2008-2009: Integrisani razvoj turističke infrastrukture na Vlasinskom jezeru – Studija izvodljivosti;
  Lokacija projekta: Jezero Vlasina, Opština Surdulica;
  Opis projekta: predmet Studije izvodljivosti je razvoj infrastrukture na jezeru Vlasina sa ciljem unapređenja uslova za razvoj turizma. Glavne komponente projekta su proširenje i unapređenje sistema za snebdevanje vodom, izgradnja sistema za sakupljanje i tretman otpadnih voda iz okolnih naselja, nabavka opreme za sakupljanje čvrstog otpada, rekonstrukcija i proširenje lokalnih puteva, pešačke staze, osmatračnice i sl. Studija izvodljivosti pripremljena u okviru Programa podrške opštinskoj infrastrukturi (MISP) koji finansira Delegacija EU u Republici Srbiji (IPA2008). Projekat je realizovan od strane konzorcijuma Eptisa Group, Royal Haskoning i VNG;
  Naš zadatak: analiza zaštite životne sredine i socijalnih pitanja.

 • +

  OBUKE U ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE


  2012: Obuka opštinskih institucija za primenu propisa u oblasti zaštite životne sredine;
  Vreme i mesto: 20-21. septembar 2012., Fruška Gora;
  Tema obuke: Primena novih zakonskih propisa u oblasti zaštite životne sredine sa posebnim osvrtom na pripremu projekata opštinske infrastrukture. Obuka je obuhvatila oblasti upravljanja otpadom, upravljanja otpadnim vodama, zaštite vodnih resursa i sprovođenje postupka procene uticaja projekata na životnu sredinu; Obuka je izvedena u okviru Programa podrške opštinskoj infrastrukturi (MISP) koji finansira Delegacija EU u Republici Srbiji;
  Polaznici obuke: Predstavnici 19 opština iz Vojvodine i Mačve – lokalni inspektori za ZŽS, predstavnici odeljenja za lokalni ekonomski razvoj, predstavnici javnih komunalnih preduzeća.

  2012: Master Class o pripremi i realizaciji opštinskih infrastukturnih projekata;
  Vreme i mesto: 5-6 April 2012., Aranđelovac;
  Tema obuke: Iskustva i izazovi prilikom pripreme i realizacije opštinskih infrastukturnih projekata (deponije, snabdevanje vodom, sakupljanje i odvođenje otpadnih voda, razvoj industrijskih zona, razvoj turizma, itd). Obuka je izvedena u okviru Programa podrške opštinskoj infrastrukturi (MISP) koji finansira Delegacija EU u Republici Srbiji;
  Naš zadatak: Uloga procene uticaja na životnu sredinu i socijalna pitanja u projektnom ciklusu.
  Polaznici obuke: Predstavnici nekoliko ministarstava – članovi Nadzornog odbora programa MISP.

  2011: Obuka opštinskih institucija za primenu propisa u oblasti zaštite životne sredine;
  Vreme i mesto: 9-10. novembar 2011., Palić;
  Tema obuke: Primena novih zakonskih propisa u oblasti zaštite životne sredine sa posebnim osvrtom na pripremu projekata opštinske infrastrukture. Obuka je obuhvatila oblasti upravljanja otpadom, upravljanja otpadnim vodama, zaštite vodnih resursa i sprovođenje postupka procene uticaja projekata na životnu sredinu; Obuka je izvedena u okviru Programa podrške opštinskoj infrastrukturi (MISP) koji finansira Delegacija EU u republici Srbiji;
  Polaznici obuke: Predstavnici 10 opština iz Vojvodine – lokalni inspektori za ZŽS, predstavnici odeljenja za lokalni ekonomski razvoj, predstavnici javnih komunalnih preduzeća.

  2011: Master Class o pripremi i realizaciji opštinskih infrastukturnih projekata;
  Vreme i mesto: 28-29. jun 2011., Divčibare;
  Tema obuke: Iskustva i izazovi prilikom pripreme i realizacije opštinskih infrastukturnih projekata (deponije, snabdevanje vodom, sakupljanje i odvođenje otpadnih voda, razvoj industrijskih zona, razvoj turizma, itd). Obuka je izvedena u okviru Programa podrške opštinskoj infrastrukturi (MISP) koji finansira Delegacija EU u Srbiji;
  Naš zadatak: Uloga procene uticaja na životnu sredinu i socijalna pitanja u projektnom ciklusu.
  Polaznici obuke: Predstavnici nekoliko ministarstava – članovi Nadzornog odbora programa MISP.

  2011: Obuka opštinskih institucija za primenu propisa u oblasti zaštite životne sredine;
  Vreme i mesto: 17-18. mart 2011., Kučevo;
  Tema obuke: Primena novih zakonskih propisa u oblasti zaštite životne sredine sa posebnim osvrtom na pripremu projekata opštinske infrastrukture. Obuka je obuhvatila oblasti upravljanja otpadom, upravljanja otpadnim vodama, zaštite vodnih resursa i sprovođenje postupka procene uticaja projekata na životnu sredinu; Obuka je izvedena u okviru Programa podrške opštinskoj infrastrukturi (MISP) koji finansira Delegacija EU u Srbiji;
  Polaznici obuke: Predstavnici 14 opština južne i istočne Srbije – lokalni inspektori za ZŽS, predstavnici odeljenja za lokalni ekonomski razvoj, predstavnici javnih komunalnih preduzeća.

  2011: Master Class za članove Delegacije Evropske komisije u Srbiji;
  Vreme i mesto: 24. mart 2011., Beograd;
  Tema obuke: Iskustva i izazovi prilikom pripreme i realizacije opštinskih infrastukturnih projekata (deponije, snabdevanje vodom, sakupljanje i odvođenje otpadnih voda, razvoj industrijskih zona, razvoj turizma, itd). Obuka je izvedena u okviru Programa podrške opštinskoj infrastrukturi (MISP) koji finansira Delegacija EU u Srbiji;
  Naš zadatak: Uloga procene uticaja na životnu sredinu i socijalna pitanja u projektnom ciklusu.
  Polaznici obuke: Članovi Delegacije Evropske komisije u Srbiji.

  2010: Obuka opštinskih institucija za primenu propisa u oblasti zaštite životne sredine;
  Vreme i mesto: 15-16. decembar 2010., Zlatibor;
  Tema obuke: Primena novih zakonskih propisa u oblasti zaštite životne sredine sa posebnim osvrtom na pripremu projekata opštinske infrastrukture. Obuka je obuhvatila oblasti upravljanja otpadom, upravljanja otpadnim vodama, zaštite vodnih resursa i sprovođenje postupka procene uticaja projekata na životnu sredinu; Obuka je izvedena u okviru Programa podrške opštinskoj infrastrukturi (MISP) koji finansira Delegacija EU u Srbiji;
  Polaznici obuke: Predstavnici 13 opština centralne i zapadne Srbije – lokalni inspektori za ZŽS, predstavnici odeljenja za lokalni ekonomski razvoj, predstavnici javnih komunalnih preduzeća.

Back to Top